Ответ:

[tex]x=x_0+vt=>v=\frac{x-x_0}{t}[/tex]

[tex]x_0=0[/tex]

[tex]v=\frac{48-0}{0.5}=96[/tex]км/ч