Ответ:

pusti budet tak:

M∈BC

E∈AC

N∈AB

BC=6 m

A=30 gradusov

sin 30=1/2

1/2=BC/AB

1/2=6/AB

AB=12 m

AC^2=AB^2-BC^2

AC^2=144-36

AC^2=108

AC=6√3 m

ME=1/2*AB=1/2*12=6 m

EN=1/2*BC=1/2*6=3 m

MN=1/2*AC=1/2*6√3=3√3 m

P=6+3+3√3=3(3+√3) m